EN La Fantana La Fantana La Fantana

Opšti uslovi za water cooler aparate

Član 1.
Definicije:

 1. Proizvod - »La Fantana« flaširana prirodna negazirana mineralna voda sa niskim sadržajem rastvorivih mineralnih materija
 2. Boca (ambalaža) - boca od polikarbonata za flaširanje vode
 3. Water cooler HC - aparat za hlađenje i zagrevanje vode
 4. Water cooler CC - aparat za hlađenje vode i konzumaciju vode sobne temperature
 5. Water cooler »Carbo« - aparat za hlađenje i zagrevanje vode sa cilindrom za gaziranje
 6. Ozon generator SIP 2000  - uređaj za automatsku dezinfekciju water cooler-a (u daljem tekstu: SIP uređaj)
 7. Sanitizacija - čišćenje i dezinfekcija water cooler-a
 8. DOBAVLJAČ -  La Fantana doo
 9. KLIJENT - fizičko ili pravno lice koje je zaključilo ugovor o korišćenju usluga sa DOBAVLJAČEM
 10. Porudžbina - zahtev za isporuku Proizvoda koji KLIJENT uputi DOBAVLJAČU (pismeno, tel., faks, e-mail)
 11. Nulta potrošnja -  odsustvo porudžbina od strane KLIJENTA u odnosnom mesecu
 12. Dodatna potrošnja - količine proizvoda poručene od strane KLIJENTA koje nisu obuhvaćene pretplatom na paket usluga.

Član 2.
Opštim uslovima korišćenja La Fantana usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se standardni uslovi poslovanja koji su primenljivi na sve KLIJENTE koji su zaključli ugovor o korišćenju usluga sa DOBAVLJAČEM (u daljem tekstu: Ugovor).

Član 3.
Odredbe ovih opštih uslova važe u meri u kojoj nisu drugačije formulisane Ugovorom zaključenim između KLIJENTA i DOBAVLJAČA u pisanoj formi.

 

OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 4.
DOBAVLJAČ ima obavezu da po prijemu porudžbine od strane KLIJENTA izvrši isporuku proizvoda, u roku i pod uslovima definisanim u Ugovoru i Opštim uslovima.

Član 5.
Ako DOBAVLJAČ ne izvrši isporuku proizvoda u ugovorenom roku, na zahtev KLIJENTA koji nije u docnji sa plaćanjem, DOBAVLJAČ će platiti odštetni iznos putem odbijanja od naredne fakture. Odštetni iznos ne može biti veći od vrednosti proizvoda koji nisu isporučeni u ugovorenom roku, a izračunava se na način na koji bi se izračunavala zatezna kamata da je DOBAVLJAČ zakasnio sa plaćanjem iznosa jednakog vrednosti proizvoda koji nisu isporučeni u ugovorenom roku.

Član 6.
DOBAVLJAČ ima obavezu da u roku od 7 dana odstrani poremećaj u funkcionisanju water coolera. DOBAVLJAČ će ovo učiniti besplatno ukoliko poremećaj nije izazvan krivicom KLIJENTA.

Član 7.
Na zahtev KLIJENTA za promenom lokacije aparata, DOBAVLJAČ će, u skladu sa svojim operativnim mogućnostima, besplatno postupiti po istom.

Član 8.
DOBAVLJAČ ima obavezu da na zahtev klijenta u roku od 7 dana, na water cooleru sa cilindrom za gaziranje, besplatno izvrši zamenu praznog cilindra za gaziranje, punim.

Član 9.
DOBAVLJAČ se obavezuje da isporuči proizvod u parametrima kvaliteta (fizičko-hemijskim, mikrobiološkim) koji su navedeni na ambalaži. U cilju održavanja kvaliteta DOBAVLJAČ će vršiti sanitizaciju u periodima definisanm ugovorom. Ukoliko je u water cooler aparat ugrađen SIP uređaj, DOBAVLJAČ nije u obavezi da vrši sanitizaciju.  

Član 10.
DOBAVLJAČ garantuje kvalitet proizvoda  do trenutka skidanja plombe na ambalaži.

 

OBAVEZE KLIJENTA

Član 11.
KLIJENT nema pravo da menja lokaciju (adresa) water coolera bez znanja i saglasnosti DOBAVLJAČA. U suprotnom, KLIJENT će DOBAVLJAČU platiti ugovorenu odštetu u visini od 100 EUR za svaki pomereni water cooler

Član 12.
KLIJENT ne može ustupati prava i obaveze koje proističu iz Ugovora drugom licu bez pismene saglasnosti DOBAVLJAČA.

Član 13.
KLIJENT ima obavezu da čuva boce sa vodom u čistim uslovima čak i posle upotrebe i da ne odstranjuje čep-pečat, niti sipa ili stavlja u boce bilo kakvu materiju. U slučaju da se prilikom isporuke proizvoda utvrdi da su boce koje KLIJENT prazne vraća DOBAVLJAČU oštećene, bilo sa funkcionalne, estetske ili prehrambene tačke gledišta, DOBAVLJAČ će odbiti prijem oštećene boce, i neće isporučiti ukupno naručeni broj boca. KLIJENT će u takvom slučaju biti u obavezi da isplati DOBAVLJAČU vrednost boce, a DOBAVLJAČ će mu na osnovu toga isporučiti novu bocu kako bi se i dalje mogla vršiti zamena puno za prazno.

Član 14.
KLIJENT ima obavezu da koristi water coolere kao dobar domaćin i u skladu sa njihovom namenom i instrukcijama za upotrebu. KLIJENT neće na bilo koji način intervenisati nad water coolerima. KLIJENT ima obavezu da obavesti DOBAVLJAČA o bilo kojem poremećaju water coolera i da ne preduzima nikakve mere u svrhu odstranjivanja poremećaja. KLIJENT će isključiti water cooler iz struje do dolaska kvalifikovanih radnika DOBAVLJAČA. Suprotno postupanje oslobađa DOBAVLJAČA odgovornosti, a obavezuje KLIJENTA na naknadu štete. Ukoliko je poremećaj izazvan krivicom KLIJENTA, KLIJENT će snositi troškove popravke ili zamene aparata za koje će DOBAVLJAČ izdati fakturu.

Član 15.
KLIJENT je obavezan da isključi aparat iz izvora energije ukoliko ga ne koristi 48 sati u kontinuitetu. Ukoliko KLIJENT dozvoli korišćenje water-coolera od strane maloletnika ispod 12 godina, nerazboritih osoba, osoba sa teškim fizičkim nedostacima, itd. i ukoliko KLIJENT dozvoli domaćim životinjama da budu u kontaktu sa water-coolerom DOBAVLJAČ je oslobođen svake odgovornosti.

Član 16.
KLIJENT se obavezuje da omogući tehničkim licima DOBAVLJAČA pristup water cooleru i nesmetanu sanitizaciju, u suprotnom, DOBAVLJAČ ne garantuje za proizvod i oslobođen je odgovornosti za isti. U slučaju docnje DOBAVLJAČA sa izvršenjem sanitizacije, KLIJENT je dužan da pre raskida ugovora zbog docnje, pismenim putem pozove DOBAVLJAČA da u roku, koji ne može biti manji od 7 dana, istu izvrši. Odredba ovog člana se primenjuje samo u slučaju kada u water cooler aparat nije ugrađen SIP uređaj.

Član 17.
KLIJENT ima obavezu da plaća punu pretplatu i ako ima nultu potrošnju, ili mesečno naručuje manje količine proizvoda od onih na koje je pretplaćen. Pod nultom potrošnjom se podrazumeva odsustvo porudžbina od strane KLIJENTA u odnosnom mesecu. Ako nulta potrošnja traje više od 60 dana od dana poslednje porudžbine, DOBAVLJAČ ima pravo da raskine ugovor bez obaveze isplate ugovorene nadoknade štete.

Član 18.
Ukoliko KLIJENT u toku tekućeg meseca ne potroši količinu proizvoda na koju je pretplaćen, preostala količina se može preneti, tj. poručiti u narednim mesecima, ali ne dalje od isteka tekuće ugovorne godine. U slučaju raskida Ugovora, odnosno prestanka istog, KLIJENT gubi pravo na celokupnu prenetu količinu proizvoda, na koju bi imao pravo da do raskida, odnosno prestanka Ugovora nije došlo.

Član 19.
Tokom trajanja Ugovora, KLIJENT će proizvod nabavljati isključivo od DOBAVLJAČA, kako bi ovaj mogao da garantuje kvalitet proizvoda i optimalni rad aparata. U svrhu provere, DOBAVLJAČ ima pravo da uzima uzorke vode iz aparata i iz ambalaže u prisustvu svog laboranta ili trećeg kvalifikovanog lica. Uzorci vode će biti analizirani radi poređenja njihovog fizičko-hemijskog sastava sa svojstvima proizvoda navedenim na etiketi ambalaže. KLIJENT ima obavezu da plati ugovornu vrednost odštete u iznosu od 100 EUR za svaki aparat na kojem se utvrdi nepoštovanje odredbi ovog člana i nadoknadi celokupne troškove analiza.

Član 20.
Uzorkovanju proizvoda na inicijativu KLIJENTA mora prisustvovati predstavnik DOBAVLJAČA, koga je KLIJENT dužan da blagovremeno obavesti o uzorkovanju, u suprotnom, dobijeni rezultati ni na koji način ne obavezuju DOBAVLJAČA. Uzorkovanju mora neposredno da prethodi izvršenje sanitizacije aparata. DOBAVLJAČ nije odgovoran za neispravnost proizvoda/aparata, do koje dođe u toku potrošnje/korišćenja istog, prouzrokovanog neodgovarajućim uslovima upotrebe i/ili postupanjem suprotno ovde navedenom.

Član 21.
KLIJENT ima obavezu da o nastalim statusnim promenama, o promeni svojih identifikacionih podataka i ostalih podataka KLIJENTA unetih u Ugovor, obavesti DOBAVLJAČA u roku od 5 dana od promene. U suprotnom, DOBAVLJAČ ima pravo da obustavi izvršenje svojih ugovornih obaveza uključujući i isporuku proizvoda. DOBAVLJAČ, takođe, ima pravo da ugovor jednostrano raskine bez obaveze isplate ugovorene nadoknade štete.

Član 22.
U slučaju docnje KLIJENTA sa izvršenjem svojih ugovornih obaveza, kao i prevare, davanja netačnih identifikacionih i dr. podataka, nevažeće dokumentacije od strane KLIJENTA, DOBAVLJAČ ima pravo da obustavi izvršenje svojih ugovornih obaveza uključujući i isporuku proizvoda.

Član 23.
Potpisom ugovora KLIJENT daje saglasnost da, u slučaju njegovog neizvršenja svih obaveza prema DOBAVLJAČU po ovom Ugovoru, njegovi podaci mogu biti dati na raspolaganje trećem licu, radi naplate potraživanja, u svrhe provere kreditne sposobnosti i slično.

Član 24.
U slučaju postojanja dospelih, a neizmirenih dugovanja, KLIJENT ima obavezu da DOBAVLJAČU nadoknadi sve troškove nastale u vezi sa naplatom duga.

 

PLAĆANJE I CENE

Član 25.
DOBAVLJAČ će KLIJENTU na ime mesečne pretplate izdavati fakturu za odnosni mesec. U slučaju postojanja dodatne potrošnje proizvoda, isporuke u okviru dodatne potrošnje će se vršiti uz istovremeno izdavanje odgovarajuće fakture. Ako u roku od 7 dana od dana prijema fakture KLIJENT ne dostavi pismenim putem reklamaciju-prigovor na istu, KLIJENT neopozivo prihvata da plati fakturisani iznos.

Član 26.
KLIJENT koji nije primio fakturu za pretplatu nije oslobođen plaćanja ugovorene mesečne pretplate, on može zahtevati da mu se faktura ponovo dostavi.

Član 27.
Za svaki dan kašnjenja sa plaćanjem KLIJENT je dužan platiti DOBAVLJAČU zateznu kamatu u skladu sa Zakonom koji reguliše visinu stope zatezne kamate.

Član 28.
DOBAVLJAČ ima pravo da, nezavisno od bilo koje drugačije namene, plaćanja koja izvrši KLIJENT primeni na najstarije otvoreno potraživanje po osnovu ovog Ugovora.

Član 29.
U slučaju kada plaćanje vrši na tekući račun dobavljača, KLIJENT je dužan da naznači poziv na broj koji je naveden na profakturi, odnosno, fakturi čije se plaćanje vrši.

Član 30.
Svi iznosi u Ugovoru i Opštim uslovima koji su označeni u evrima imaju se platiti u dinarskoj protivvrednosti iznosa u evrima, a prema prodajnom kursu Banca Intesa AD Beograd na dan izdavanja fakture, osim ukoliko Ugovorom nije dugačije previđeno.

Član 31.
Novčani iznosi u Ugovoru i Opštim uslovima ne sadrže porez na dodatu vrednost (predstavljaju neto vrednost), te će pri fakturisanju za isti biti uvećani.

Član 32.
DOBAVLJAČ zadržava pravo da vrši uskladjivanje cena boca i čaša za jednokratno korišćenje sa cenama repromaterijala.

Član 33.
Dobavljač zadržava pravo da promeni cene proizvoda i usluga utvrđene u Ugovoru, odnosno, cenovniku DOBAVLJAČA. U slučaju promene cena DOBAVLJAČ je obavezan da obavesti KLIJENTA o novim cenama i datumu od koga će stupiti na snagu, osim u slučajevima posebno utvrđenim u Ugovoru.

Član 34.
KLIJENT koji nije saglasan sa promenom cena ima pravo da Ugovor jednostrano, u pismenoj formi, raskine bez obaveze isplate ugovorene nadoknade štete. Ukoliko KLIJENT izvrši porudžbinu nakon obaveštenja o promeni cena smatraće se da je sa promenom cena saglasan, te gubi pravo da po ovom osnovu ugovor raskine.

 

PRESTANAK UGOVORA

Član 35.
U slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije nad jednom od ugovornih strana, brisanja ugovorne strane iz registra u kome je registrovana za obavljanje svoje delatnosti, odnosno u slučaju smrti ugovorne strane, Ugovor se ima smatrati raskinutim.

Član 36.
DOBAVLJAČ ima pravo raskida Ugovora u slučaju da je KLIJENT nesolventan duže od 30 dana (blokirani tekući računi) ili u istom roku nedostupan DOBAVLJAČU, u kom slučaju ima pravo da od KLIJENTA potražuje naknadu štete predviđenu Ugovorom za slučajeve jednostranog raskida. 
Ukoliko KLIJENT svojim ponašanjem skrivi raskid ugovora u bilo kom drugom poslovnom odnosu sa DOBAVLJAČEM, DOBAVLJAČ može jednostrano u pismenoj formi raskinuti Ugovor.

Član 37.
U slučaju raskida Ugovora, ili njegovog prestanka po bilo kom osnovu, KLIJENT je dužan DOBAVLJAČU vratiti water coolere i ostalu opremu koja klijentu nije prodata, u ispravnom stanju, u skladu sa normalnim stepenom trošenja, kao i da izmiri sve obaveze nastale do dana prestanka ugovora.

Član 38.
Water cooler aparat i oprema data na revers je u isključivoj svojini DOBAVLJAČA. Ukoliko KLIJENT, iz bilo kog razloga, i bez obzira na njegovu krivicu, po prestanku Ugovora nije u mogućnosti da vrati primljene aparate i opremu datu na revers u dobrom (ispravnom, funkcionalnom, estetski nepromenjenom) stanju, u skladu sa normalnim stepenom trošenja, ugovorne strane saglasno utvrđuju vrednost svakog primljenog water coolera »HC« na iznos od 200 EUR, water coolera »CC« na iznos od 200 EUR, water coolera »Carbo« na iznos od 630 EUR, svakog stalka na iznos od 45 EUR, svake boce na iznos od 7 EUR, svakog dispanzera za upotrebljene čaše na iznos od 25 EUR i svakog SIP uređaja na iznos od 75 EUR, kao i obavezu KLIJENTA da ugovoreni iznos, isplati DOBAVLJAČU. Trenutkom isplate ugovorene vrednosti water coolera i opreme date na revers KLIJENT postaje vlasnik istih.

Član 39.
Viša sila, oslobađa ugovorne strane od odgovornosti, pod uslovom pismenog obaveštenja drugoj strani u roku od pet dana od dana nastupanja slučaja više sile. Ako viša sila traje duže od tri meseca, svaka strana ima pravo da raskine ugovor u pismenoj formi, a strane ne mogu tražiti naknadu štete za neispunjenje ugovora tokom trajanja više sile. Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti nastale nezavisno od volje i van kontrole ugovornih strana, a kao što su rat, poplava, zemljotres i sl.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.
Strane se obavezuju da poštuju poverljivost, u smislu da ne objavljuju podatke o sadržaju Ugovora ili poverljive podatke o delatnostima druge strane, osim u slučaju da je to traženo od strane državnih organa ili na osnovu imperativnih zakonskih propisa.

Član 41.
Sva odstupanja od odredbi opštih uslova moraju prethodno biti ugovorena između KLIJENTA i DOBAVLJAČA u pisanoj formi.

Član 42.
Za sve sporove nalstale iz ili u vezi sa odnosom KLIJENTA i DOBAVLJAČA, koji se ne mogu rešiti sporazumno, nadležan je sud u Beogradu.

Član 43.
Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja i objavljivanja u poslovnim prostorijama i na internet prezentaciji DOBAVLJAČA.

 

La Fantana doo
09.06.2017. godine

Preuzmi dokument [1.28MB]

Upit za više informacija:

Fizičko lice Pravno lice

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje La Fantana usluga, popunite formular tako što ćete navesti opciju za koju ste zainteresovani i kontaktirajte nas.

Hvala! Poruka je poslata!
Greška! Pokušajte ponovo kasnije!

* Obavezna polja

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje La Fantana usluga, popunite formular tako što ćete navesti opciju za koju ste zainteresovani i kontaktirajte nas.

Hvala! Poruka je poslata!
Greška! Pokušajte ponovo kasnije!

* Obavezna polja