EN La Fantana La Fantana La Fantana

Opšti uslovi - aparati za kafu

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA LA FANTANA PAKETA USLUGA SA KAFOM

Član 1.
Definicije:

 1. Proizvod - Pržena kafa u zrnu, zatvoreno pakovanje koje sadrži zrna kafe, prema specifikaciji proizvođača. Sadržaj ovog paketa se koristi za pripremu napitaka kafe koristeći aparat za kafu.
  - Pržena mlevena kafa u kapsulama, prema specifikaciji proizvođača. Sadržaj ovog paketa se koristi za pripremu napitaka kafe koristeći aparat za kafu.
 2. Aparat za kafu, espresso aparat - električni, automatski uređaj, namenjen za pripremu koncentrovane kafe.
 3. Hladnjak za mleko - električni uređaj namenjen za hlađenje mleka i mlečnih napitaka.
 4. Pretplatni paket - paket usluga koji uključuje isporuku od strane DOBAVLJAČA utvrđenog broja aparata za kafu i unapred utvrđene količine proizvoda kafe, po utvrđenoj ceni, u okviru određenog perioda isporuke i fakturisanja.
 5. DOBAVLJAČ -  La Fantana d.o.o. Beograd
 6. KLIJENT - fizičko ili pravno lice koje je zaključilo ugovor o korišćenju usluga sa DOBAVLJAČEM.
 7. Porudžbina - zahtev za isporuku Proizvoda koji KLIJENT uputi DOBAVLJAČU, kao i poručivanje dodatnih proizvoda iz ponude DOBAVLJAČA (mleko, čaše, itd.), koje se može izvršiti putem pismena, telefona, faksa, e-maila.
 8. Dodatna potrošnja - količine proizvoda kafe poručene od strane KLIJENTA koje nisu obuhvaćene pretplatnim paketom.
 9. Pretplatni period za isporuku i fakturisanje - ugovoreni period (utvrđen brojem meseci) u kome se ima izvršiti isporuka i fakturisanje pretplatnog paketa.
 10. Pre-plan - unapred utvrđena sedmica, u pretplatnom periodu, za isporuku proizvoda kafe obuhvaćene pretplatnim paketom, ograničena na bilo koji dan u ugovorenoj sedmici.
 11. Nulta potrošnja - odsustvo porudžbina od strane KLIJENTA u odnosnom mesecu. Ukoliko je ugovorom predviđena isporuka proizvoda u okviru pretplate u skladu sa pre-planom, pod nultom potrošnjom se ima smatrati neuspešna isporuka proizvoda u okviru pretplate u odnosnom mesecu zbog okolnosti za koje nije odgovoran DOBAVLJAČ.

Član 2.
Opštim uslovima korišćenja La Fantana paketa usluga za kafu (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se standardni uslovi poslovanja koji su primenljivi na sve KLIJENTE koji su zaključli ugovor o korišćenju usluga sa DOBAVLJAČEM (u daljem tekstu: Ugovor).

Član 3.
Odredbe ovih opštih uslova važe u meri u kojoj nisu drugačije formulisane Ugovorom zaključenim između KLIJENTA i DOBAVLJAČA u pisanoj formi.

 

OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 4.
DOBAVLJAČ ima obavezu da po zaključenju ugovora izvrši isporuku proizvoda KLIJENTU, na način, u rokovima i pod uslovima definisanim u Ugovoru i Opštim uslovima.

Član 5.
Ako DOBAVLJAČ ne izvrši isporuku proizvoda u ugovorenom roku, na zahtev KLIJENTA koji nije u docnji sa plaćanjem, DOBAVLJAČ će platiti odštetni iznos putem odbijanja od naredne fakture. Odštetni iznos ne može biti veći od vrednosti proizvoda koji nisu isporučeni u ugovorenom roku, a izračunava se na način na koji bi se izračunavala zatezna kamata da je DOBAVLJAČ zakasnio sa plaćanjem iznosa jednakog vrednosti proizvoda koji nisu isporučeni u ugovorenom roku.

Član 6.
DOBAVLJAČ ima obavezu da u roku od 7 dana odstrani poremećaj u funkcionisanju aparata. DOBAVLJAČ će ovo učiniti besplatno ukoliko poremećaj nije izazvan krivicom KLIJENTA.

Član 7.
Na zahtev KLIJENTA za promenom lokacije aparata, DOBAVLJAČ će, u skladu sa svojim operativnim mogućnostima, besplatno postupiti po istom.

Član 8.
Na poseban zahtev KLIJENTA, DOBAVLJAČ može promeniti sedmicu utvrđenu za isporuku, u skladu sa pre-planom, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti. DOBAVLJAČ može jednostrano odlučiti da promeni sedmicu za isporuku prvobitno utvrđenu pre-planom, uz prethodno obaveštavanje KLIJENTA. Odredba ovog člana primenjuje se samo na Ugovore u kojim je predviđena isporuka proizvoda u okviru pretplate u skladu sa pre-planom.

Član 9.
DOBAVLJAČ se obavezuje da isporuči proizvode i ostalu robu u parametrima kvaliteta koji su navedeni na deklaraciji.

Član 10.
DOBAVLJAČ garantuje kvalitet proizvoda i ostale robe  do trenutka otvaranja pakovanja od strane klijenta. Prijem proizvoda i ostale robe smatra se izvršenim prijemom od strane KLIJENTA. Reklamacija na kvantitet ili kvalitet mora biti učinjena u trenutku primopredaje i konstatovana na dokumentima za isporuku. Prijemom proizvoda i ostale robe od strane KLIJENTA smatra se da su proizvodi i ostala roba prihvaćeni u smislu kvantiteta, kvaliteta i zahtevane vrste. Rizik nad proizvodima i ostalom robom prelazi sa DOBAVLJAČA  na KLIJENTA po izvršenoj isporuci.

 

OBAVEZE KLIJENTA

Član 11.
KLIJENT nema pravo da menja lokaciju (adresa) aparata bez znanja i saglasnosti DOBAVLJAČA. U suprotnom, KLIJENT će DOBAVLJAČU platiti ugovorenu odštetu u visini od 100 EUR za svaki pomereni aparat.

Član 12.
KLIJENT ne može ustupati prava i obaveze koje proističu iz Ugovora drugom licu bez pismene saglasnosti DOBAVLJAČA.

Član 13.
Aparati i oprema mogu biti uključeni samo u utičnice sa uzemljenjem. Nepoštovanje ove odredbe oslobađa DOBAVLJAČA svake odgovornosti. Pregorevanje otpornika u aparatu, kao i svako drugo oštećenje nastalo krivicom KLIJENTA, KLIJENT je u obavezi da nadoknadi.

Član 14.
KLIJENT ima obavezu da koristi, čisti i održava aparate za kafu kao dobar domaćin i u skladu sa njihovom namenom i uputstvom za upotrebu. KLIJENT neće na bilo koji način intervenisati nad aparatima suprotno uputstvu za upotrebu. KLIJENT ima obavezu da obavesti DOBAVLJAČA o bilo kojem poremećaju (oštećenju, kvaru) aparata i da ne preduzima nikakve mere u svrhu odstranjivanja poremećaja. KLIJENT će isključiti aparat iz struje do dolaska kvalifikovanih radnika DOBAVLJAČA. Suprotno postupanje oslobađa DOBAVLJAČA odgovornosti, a obavezuje KLIJENTA na naknadu štete. Ukoliko je poremećaj izazvan krivicom KLIJENTA, KLIJENT će snositi troškove popravke ili zamene aparata za koje će DOBAVLJAČ izdati fakturu.

Član 15.
KLIJENT je obavezan da isključi aparat iz izvora energije ukoliko ga ne koristi 48 sati u kontinuitetu. Ukoliko KLIJENT dozvoli korišćenje aparata od strane maloletnika ispod 15 godina, nerazboritih osoba, osoba sa teškim fizičkim nedostacima, itd. i ukoliko KLIJENT dozvoli domaćim životinjama da budu u kontaktu sa aparatom DOBAVLJAČ je oslobođen svake odgovornosti.

Član 16.
DOBAVLJAČ će biti oslobođen odgovornosti u slučaju bilo kog incidenta koji KLIJENT pretrpi usled neadekvatnog rukovanja i/ili zloupotrebe aparata i opreme, koje je u suprotnosti sa obukom o upotrebi koja je izvršena prilikom instalacije ili uputstvom za upotrebu aparata.

Član 17.
KLIJENT se obavezuje da obezbedi kvalifikovanom osoblju DOBAVLJAČA pristup svakom instaliranom aparatu u cilju provere i servisiranja aparata.

Član 18.
Ukoliko KLIJENT ne postupa u skladu sa odredbama Ugovora i ovih Opštih uslova kojima je uređeno korišćenje aparata, uputstvom za upotrebu aparata ili u skladu sa instrukcijama dobijenim od DOBAVLJAČA za pripremu kafe i korišćenje aparata, DOBAVLJAČ zadržava pravo da ugovor jednostrano raskine u kom slučaju ima pravo da od KLIJENTA potražuje naknadu štete predviđenu Ugovorom za slučajeve jednostranog raskida. KLIJENT je obavezan da odmah vrati sve instalirane aparate i opremu.

Član 19.
KLIJENT ima obavezu da plaća punu pretplatu i ako ima nultu potrošnju. Pod nultom potrošnjom se podrazumeva odsustvo porudžbina od strane KLIJENTA u odnosnom mesecu. Ukoliko je ugovorom predviđena isporuka proizvoda u okviru pretplate u skladu sa pre-planom, pod nultom potrošnjom se ima smatrati neuspešna isporuka proizvoda u okviru pretplate u odnosnom mesecu zbog okolnosti za koje nije odgovoran DOBAVLJAČ. Ako nulta potrošnja traje više od 60 dana od dana poslednje isporuke, DOBAVLJAČ ima pravo da raskine ugovor bez obaveze isplate ugovorene nadoknade štete.

Član 20.
Ukoliko KLIJENT u toku tekućeg pretplatnog perioda ne potroši količinu proizvoda na koju je pretplaćen, preostala količina se može preneti, tj. poručiti u narednim pretplatnim periodima, ali ne dalje od isteka tekuće ugovorne godine. U slučaju raskida Ugovora, odnosno prestanka istog, KLIJENT gubi pravo na celokupnu prenetu količinu proizvoda, na koju bi imao pravo da do raskida, odnosno prestanka Ugovora nije došlo.

Član 21.
KLIJENT se obavezuje da na aparatima DOBAVLJAČA koristi isključivo proizvod isporučen od strane DOBAVLJAČA, kako bi ovaj mogao da garantuje kvalitet proizvoda i optimalni rad aparata. U svrhu provere, DOBAVLJAČ ima pravo da uzima uzorke iz aparata u prisustvu svog laboranta ili trećeg kvalifikovanog lica. Uzorci će biti analizirani radi poređenja njihovog fizičko-hemijskog sastava sa svojstvima proizvoda navedenim na proizvođačkoj specifikaciji. KLIJENT ima obavezu da plati ugovornu vrednost odštete u iznosu od 100 EUR za svaki aparat na kojem se utvrdi nepoštovanje odredbi ovog člana i nadoknadi celokupne troškove analiza.

Član 22.
Uzorkovanju proizvoda na inicijativu KLIJENTA mora prisustvovati predstavnik DOBAVLJAČA, koga je KLIJENT dužan da blagovremeno obavesti o uzorkovanju, u suprotnom, dobijeni rezultati ni na koji način ne obavezuju DOBAVLJAČA. Uzorkovanje proizvoda se može izvršiti isključivo iz neotvorenog pakovanja. DOBAVLJAČ nije odgovoran za neispravnost proizvoda/aparata, do koje dođe u toku potrošnje/korišćenja istog, prouzrokovanog neodgovarajućim uslovima upotrebe i/ili postupanjem suprotno ovde navedenom.

Član 23.
KLIJENT ima obavezu da o nastalim statusnim promenama, o promeni svojih identifikacionih podataka i ostalih podataka KLIJENTA unetih u Ugovor, obavesti DOBAVLJAČA u roku od 5 dana od promene. U suprotnom, DOBAVLJAČ ima pravo da obustavi izvršenje svojih ugovornih obaveza uključujući i isporuku proizvoda. DOBAVLJAČ, takođe, ima pravo da ugovor jednostrano raskine bez obaveze isplate ugovorene nadoknade štete.

Član 24.
U slučaju docnje KLIJENTA sa izvršenjem svojih ugovornih obaveza, kao i prevare, davanja netačnih identifikacionih i dr. podataka, nevažeće dokumentacije od strane KLIJENTA, DOBAVLJAČ ima pravo da obustavi izvršenje svojih ugovornih obaveza uključujući i isporuku proizvoda.

Član 25.
Potpisom ugovora KLIJENT daje saglasnost da, u slučaju njegovog neizvršenja svih obaveza prema DOBAVLJAČU po ovom Ugovoru, njegovi podaci mogu biti dati na raspolaganje trećem licu, radi naplate potraživanja, u svrhe provere kreditne sposobnosti i slično.

Član 26.
U slučaju postojanja dospelih, a neizmirenih dugovanja, KLIJENT ima obavezu da DOBAVLJAČU nadoknadi sve troškove nastale u vezi sa naplatom duga.

 

PLAĆANJE I CENE

Član 27.
DOBAVLJAČ će KLIJENTU na ime pretplate izdavati fakturu za odnosni pretplatni period. U slučaju postojanja dodatne potrošnje proizvoda, isporuke u okviru dodatne potrošnje će se vršiti uz istovremeno izdavanje odgovarajuće fakture. Ako u roku od 7 dana od dana prijema fakture KLIJENT ne dostavi pismenim putem reklamaciju-prigovor na istu, KLIJENT neopozivo prihvata da plati fakturisani iznos.

Član 28.
KLIJENT koji nije primio fakturu za pretplatu nije oslobođen plaćanja ugovorene pretplate, on može zahtevati da mu se faktura ponovo dostavi.

Član 29.
Za svaki dan kašnjenja sa plaćanjem KLIJENT je dužan platiti DOBAVLJAČU zateznu kamatu u skladu sa Zakonom koji reguliše visinu stope zatezne kamate.

Član 30.
DOBAVLJAČ ima pravo da, nezavisno od bilo koje drugačije namene, plaćanja koja izvrši KLIJENT primeni na najstarije otvoreno potraživanje po osnovu ovog Ugovora.

Član 31.
U slučaju kada plaćanje vrši na tekući račun dobavljača, KLIJENT je dužan da naznači poziv na broj koji je naveden na profakturi, odnosno, fakturi čije se plaćanje vrši.

Član 32.
Svi iznosi u Ugovoru i Opštim uslovima koji su označeni u evrima imaju se platiti u dinarskoj protivvrednosti iznosa u evrima, a prema prodajnom kursu Banca Intesa AD Beograd na dan izdavanja fakture, osim ukoliko Ugovorom nije dugačije previđeno.

Član 33.
Novčani iznosi u Ugovoru i Opštim uslovima ne sadrže porez na dodatu vrednost (predstavljaju neto vrednost), te će pri fakturisanju za isti biti uvećani.

Član 34.
Dobavljač zadržava pravo da promeni cene proizvoda i usluga utvrđene u Ugovoru. U slučaju promene cena DOBAVLJAČ je obavezan da obavesti KLIJENTA o novim cenama i datumu od koga će stupiti na snagu, osim u slučajevima posebno utvrđenim u Ugovoru.

Član 35.
KLIJENT koji nije saglasan sa promenom cena ima pravo da Ugovor jednostrano, u pismenoj formi, raskine bez obaveze isplate ugovorene nadoknade štete. Ukoliko KLIJENT izvrši prijem proizvoda nakon obaveštenja o promeni cena smatraće se da je sa promenom cena saglasan, te gubi pravo da po ovom osnovu ugovor raskine.

 

PRESTANAK UGOVORA

Član 36.
U slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije nad jednom od ugovornih strana, brisanja ugovorne strane iz registra u kome je registrovana za obavljanje svoje delatnosti, odnosno u slučaju smrti ugovorne strane, Ugovor se ima smatrati raskinutim.

Član 37.
DOBAVLJAČ ima pravo raskida Ugovora u slučaju da je KLIJENT nesolventan duže od 30 dana (blokirani tekući računi) ili u istom roku nedostupan DOBAVLJAČU, u kom slučaju ima pravo da od KLIJENTA potražuje naknadu štete predviđenu Ugovorom za slučajeve jednostranog raskida. 
Ukoliko KLIJENT svojim ponašanjem skrivi raskid ugovora u bilo kom drugom poslovnom odnosu sa DOBAVLJAČEM, DOBAVLJAČ može jednostrano u pismenoj formi raskinuti Ugovor.

Član 38.
U slučaju raskida Ugovora, ili njegovog prestanka po bilo kom osnovu, KLIJENT je dužan DOBAVLJAČU vratiti aparate za kafu i ostalu opremu koja klijentu nije prodata, u ispravnom stanju, u skladu sa normalnim stepenom trošenja, kao i da izmiri sve obaveze nastale do dana prestanka ugovora.

Član 39.
Aparat za kafu i oprema data na revers je u isključivoj svojini DOBAVLJAČA. Ukoliko KLIJENT, iz bilo kog razloga, i bez obzira na njegovu krivicu, po prestanku Ugovora nije u mogućnosti da vrati primljene aparate i opremu datu na revers u dobrom (ispravnom, funkcionalnom, estetski nepromenjenom) stanju, u skladu sa normalnim stepenom trošenja, ugovorne strane saglasno utvrđuju vrednost svakog primljenog espresso aparata - Lirika na iznos od 400 EUR, vrednost svakog primljenog espresso aparata - Faber na iznos od 135 EUR, vrednost svakog primljenog aparata za kafu - Philips na iznos od 200 EUR, vrednost svakog hladnjaka za mleko na iznos od 110 EUR, a vrednost sve ostale opreme u na iznos utvrđen važećim cenovnikom DOBAVLJAČA na dan fakturisanja, kao i obavezu KLIJENTA da ugovoreni iznos, isplati DOBAVLJAČU. Trenutkom isplate ugovorene vrednosti dobara KLIJENT postaje vlasnik istih.

Član 40.
Viša sila, oslobađa ugovorne strane od odgovornosti, pod uslovom pismenog obaveštenja drugoj strani u roku od pet dana od dana nastupanja slučaja više sile. Ako viša sila traje duže od tri meseca, svaka strana ima pravo da raskine ugovor u pismenoj formi, a strane ne mogu tražiti naknadu štete za neispunjenje ugovora tokom trajanja više sile. Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti nastale nezavisno od volje i van kontrole ugovornih strana, a kao što su rat, poplava, zemljotres i sl.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.
Strane se obavezuju da poštuju poverljivost, u smislu da ne objavljuju podatke o sadržaju Ugovora ili poverljive podatke o delatnostima druge strane, osim u slučaju da je to traženo od strane državnih organa ili na osnovu imperativnih zakonskih propisa.

Član 42.
Sva odstupanja od odredbi opštih uslova moraju prethodno biti ugovorena između KLIJENTA i DOBAVLJAČA u pisanoj formi.

Član 43.
Za sve sporove nalstale iz ili u vezi sa odnosom KLIJENTA i DOBAVLJAČA, koji se ne mogu rešiti sporazumno, nadležan je sud u Beogradu.

Član 44.
Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja i objavljivanja u poslovnim prostorijama i na internet prezentaciji DOBAVLJAČA.

 

La Fantana doo
04.07.2017. godine

Preuzmi dokument [1.9MB]

Upit za više informacija:

Fizičko lice Pravno lice

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje La Fantana usluga, popunite formular tako što ćete navesti opciju za koju ste zainteresovani i kontaktirajte nas.

Hvala! Poruka je poslata!
Greška! Pokušajte ponovo kasnije!

* Obavezna polja

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje La Fantana usluga, popunite formular tako što ćete navesti opciju za koju ste zainteresovani i kontaktirajte nas.

Hvala! Poruka je poslata!
Greška! Pokušajte ponovo kasnije!

* Obavezna polja