EN La Fantana La Fantana La Fantana

Opšti uslovi za aparate za filtriranje vode

Napomena: Za sve zaključene ugovore o iznajmljivanju „waterpia“ aparata primenjuju se Opšti uslovi korišćenja usluga „iznajmljivanja aparata za filtriranje vode“, u kojima se termin „waterpia“ zamenjuje terminom „aparat za filtriranje vode“.

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA "IZNAJMLJIVANJA APARATA ZA FILTRIRANJE VODE"

Član 1.
Definicije:

  1. Aparat za filtriranje vode - električni uređaj opremljen sistemom za filtriranje, zagrevanje i hlađenje vode iz vodovodne mreže (u daljem tekstu: aparat).
  2. Vodovodna mreža - javna ili privatna vodovodna mreža putem koje se KLIJENT snabdeva vodom za piće, na koju se vrši povezivanje aparata.
  3. Filter - oprema koja se koristi za filtriranje vode.
  4. Sistem filtera - kombinacija dva ili više filtera ugrađenih u aparat koji se koriste za prečišćavanje vode, od kojih svaki filter ima svoju specifičnu ulogu.
  5. Sanitizacija - čišćenje i dezinfekcija aparata.
  6. Ozon generator SIP 2000  - uređaj za automatsku dezinfekciju aparata (u daljem tekstu: SIP uređaj).
  7. Priključno crevo - veza između vodovodne instalacije i aparata.
  8. DOBAVLJAČ -  La Fantana doo.
  9. KLIJENT - fizičko ili pravno lice koje je zaključilo ugovor o korišćenju usluga sa DOBAVLJAČEM.

Član 2.
Opštim uslovima korišćenja usluga „Iznajmljivanja aparata za filtriranje vode“ (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se standardni uslovi poslovanja koji su primenljivi na sve KLIJENTE koji su zaključili ugovor o korišćenju usluga „Iznajmljivanja aparata za filtriranje vode“ sa DOBAVLJAČEM (u daljem tekstu: Ugovor).

Član 3.
Odredbe ovih opštih uslova važe u meri u kojoj nisu drugačije formulisane Ugovorom zaključenim između KLIJENTA i DOBAVLJAČA u pisanoj formi.

 

OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 4.
DOBAVLJAČ ima obavezu da KLIJENTU isporuči paket usluga „Iznajmljivanja aparata za filtriranje vode“, koje uključuju isporuku i instalaciju aparata, redovnu sanitizaciju i zamenu filtera, u rokovima i pod uslovima definisanim u Ugovoru i Opštim uslovima. Ukoliko je u aparat ugrađen SIP uređaj, DOBAVLJAČ nije u obavezi da vrši sanitizaciju.  

Član 5.
Ukoliko DOBAVLJAČ ne izvrši ugovorne obaveze u ugovorenom roku, na zahtev KLIJENTA koji nije u docnji sa plaćanjem, DOBAVLJAČ će platiti odštetni iznos putem odbijanja od naredne fakture, u visini od 0,15% od vrednosti neizvršene usluge, za svaki dan docnje, s tim da ukupna visina odštetnog iznosa ne može biti veća od vrednosti neizvršene usluge.

Član 6.
DOBAVLJAČ ima obavezu da u roku od 7 dana odstrani poremećaj u funkcionisanju aparata. DOBAVLJAČ će ovo učiniti besplatno ukoliko je do poremećaja došlo usled nedostatka (fabričke greške) na samom aparatu.

Član 7.
Na pismeni zahtev KLIJENTA za promenom lokacije aparata, DOBAVLJAČ će, u roku od 7 dana od prijema zahteva, izvršiti uslugu po ceni definisanoj važećim cenovnikom DOBAVLJAČA na dan izvršenja usluge.

Član 8.
DOBAVLJAČ ima obavezu da izvrši prvu uslugu redovne sanitizacije aparata po isteku Ugovorom utvrđenog perioda za sanitizaciju, računajući od datuma instaliranja aparata, a izvršenje svake sledeće redovne sanitizacije uslediće po isteku Ugovorom utvrđenog perioda za sanitizaciju računajući od datuma kada je sanitizacija poslednji put izvršena. Ukoliko je u aparat ugrađen SIP uređaj, DOBAVLJAČ nije u obavezi da vrši sanitizaciju.

Član 9.
DOBAVLJAČ ima obavezu da izvrši prvu redovnu zamenu filtera na aparatu po isteku Ugovorom utvrđenog perioda za zamenu filtera, računajući od datuma instaliranja aparata, a izvršenje svake sledeće redovne zamene filtera uslediće po isteku Ugovorom utvrđenog perioda za zamenu računajući od datuma kada je zamena filtera poslednji put izvršena.

 

OBAVEZE KLIJENTA

Član 10.
KLIJENT nema pravo da menja lokaciju (adresa, sprat, kancelarija, stan) aparata bez prethodnog obaveštavanja i pismene saglasnosti DOBAVLJAČA. U suprotnom, KLIJENT će DOBAVLJAČU platiti ugovorenu odštetu u visini od 100 EUR za svaki pomereni aparat.

Član 11.
KLIJENT ne može ustupati prava i obaveze koje proističu iz Ugovora drugom licu i ne može dati u podzakup, raspolagati i/ili premestiti aparate bez pismene saglasnosti DOBAVLJAČA.

Član 12.
KLIJENT ima obavezu da pre instalacije aparata obezbedi slobodan i čist prostor za instalaciju aparata i opremi priključak na vodovodnu i elektro mrežu (220V/50Hz). Ukoliko KLIJENT ovu svoju obavezu blagovremeno ne izvrši DOBAVLJAČ će odložiti instalaciju aparata do ispunjenja tehničkih uslova za instalaciju od strane KLIJENTA.

Član 13.
KLIJENT ima obavezu da čuva aparate sa posebnom pažnjom, te ukoliko u toku trajanja ugovora dođe od uništenja ili protivzakonitog otuđenja aparata, KLIJENT ima obavezu da DOBAVLJAČU nadoknadi štetu u vrednosti aparata utvrđenoj u ovim Opštim uslovima, a DOBAVLJAČ će KLIJENTU dati na korišćenje drugi aparat, kako bi se nastavilo nesmetano izvršenje ugovora.

Član 14.
KLIJENT ima obavezu da koristi aparate kao dobar domaćin i u skladu sa njihovom namenom i instrukcijama za upotrebu. KLIJENT neće na bilo koji način intervenisati nad aparatima. KLIJENT ima obavezu da obavesti DOBAVLJAČA o bilo kojem poremećaju aparata i da ne preduzima nikakve mere u svrhu odstranjivanja poremećaja. KLIJENT će isključiti aparat sa napajanja elektro i vodovodne mreže do dolaska stručnog lica DOBAVLJAČA. Suprotno postupanje oslobađa DOBAVLJAČA odgovornosti, a obavezuje KLIJENTA na naknadu štete. Ukoliko je poremećaj izazvan okolnostima nastalim na strani KLIJENTA, KLIJENT će snositi troškove popravke ili zamene aparata za koje će DOBAVLJAČ izdati fakturu.

Član 15.
KLIJENT je obavezan da isključi aparat sa napajanja elektro i vodovodne mreže ukoliko ga ne koristi 48 sati u kontinuitetu. Ukoliko KLIJENT dozvoli korišćenje aparata od strane maloletnika ispod 12 godina, nerazboritih osoba, osoba sa teškim fizičkim nedostacima, itd. i ukoliko KLIJENT dozvoli domaćim životinjama da budu u kontaktu sa aparatom DOBAVLJAČ je oslobođen svake odgovornosti.

Član 16.
KLIJENT se obavezuje da omogući tehničkim licima DOBAVLJAČA pristup aparatu i nesmetanu redovnu sanitizaciju i zamenu filtera, u suprotnom, DOBAVLJAČ je oslobođen svake odgovornosti. U slučaju docnje DOBAVLJAČA sa izvršenjem sanitizacije i zamene filtera, KLIJENT je dužan da pre raskida ugovora zbog docnje, pismenim putem pozove DOBAVLJAČA da u roku, koji ne može biti manji od 7 dana, istu izvrši.

Član 17.
KLIJENT ima obavezu da održava svoje vodovodne instalacije u ispravnom stanju i da isključi aparat sa napajanja elektro i vodovodne mreže ukoliko dođe do havarije i kontaminacije u vodovodnoj mreži. Voda za piće koja snabdeva aparat, a koja dolazi iz vodovoda KLIJENTA mora da ispunjava uslove utvrđene republičkim propisima o higijenskoj ispravnosti vode za piće. DOBAVLJAČ neće biti odgovoran na bilo koji način za kvalitet vode u aparatu ukoliko kvalitet vode u vodovodnoj mreži na koju je priključen aparat ne ispunjava uslove utvrđene propisima o higijenskoj ispravnosti vode za piće. 

Član 18.
Ukoliko KLIJENT odbije redovnu zamenu filtera aparata, po isteku roka njihovog korišćenja, kao i u slučaju da su filteri kontaminirani ili oštećeni kao posledica neodgovarajućeg snabdevanja i kvaliteta vode iz vodovodne mreže KLIJENTA, DOBAVLJAČ se oslobađa svake odgovornosti, a KLIJENT se obavezuje da snosi troškove svake vanredne zamene filtera. Zamenu filtera može vršiti isključivo stručno lice DOBAVLJAČA.

Član 19.
Tokom trajanja Ugovora, u svrhu provere ispravnosti rada aparata i ispunjenja obaveza od strane KLIJENTA, DOBAVLJAČ ima pravo da uzima uzorke vode iz aparata i iz vodovodne mreže KLIJENTA u prisustvu svog laboranta ili trećeg stručnog lica. Uzorci vode će biti analizirani radi poređenja njihovog fizičko-hemijskog sastava sa parametrima utvrđenim propisima o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Član 20.
Uzorkovanju vode iz aparata na inicijativu KLIJENTA mora prisustvovati predstavnik DOBAVLJAČA, koga je KLIJENT dužan da blagovremeno obavesti o uzorkovanju, u suprotnom, dobijeni rezultati ni na koji način ne obavezuju DOBAVLJAČA. Uzorkovanju mora neposredno da prethodi izvršenje sanitizacije aparata, kao i uzorkovanje vode iz vodovodne mreže KLIJENTA neposredno pre ulaska u aparat. DOBAVLJAČ nije odgovoran za neispravnost vode/aparata, do koje dođe u toku potrošnje/korišćenja istog, prouzrokovanog neodgovarajućim uslovima upotrebe i/ili postupanjem suprotno ovde navedenom.

Član 21.
KLIJENT ima obavezu da o nastalim statusnim promenama, o promeni svojih identifikacionih podataka i ostalih podataka KLIJENTA unetih u Ugovor, obavesti DOBAVLJAČA u roku od 5 dana od promene. U suprotnom, DOBAVLJAČ ima pravo da obustavi izvršenje svojih ugovornih obaveza. DOBAVLJAČ, takođe, ima pravo da ugovor jednostrano raskine bez obaveze isplate ugovorene nadoknade štete.

Član 22.
U slučaju docnje KLIJENTA sa izvršenjem svojih ugovornih obaveza, kao i prevare, davanja netačnih identifikacionih i drugih podataka, nevažeće dokumentacije od strane KLIJENTA, DOBAVLJAČ ima pravo da obustavi izvršenje svojih ugovornih obaveza uključujući i izvršenje usluga.

Član 23.
Potpisom ugovora KLIJENT daje saglasnost da, u slučaju njegovog neizvršenja svih obaveza prema DOBAVLJAČU po ovom Ugovoru, njegovi podaci mogu biti dati na raspolaganje trećem licu, radi naplate potraživanja, kao i u svrhe provere kreditne sposobnosti.

Član 24.
U slučaju postojanja dospelih, a neizmirenih dugovanja, KLIJENT ima obavezu da DOBAVLJAČU nadoknadi sve troškove nastale u vezi sa naplatom duga.

 

PLAĆANJE I CENE

Član 25.
DOBAVLJAČ će KLIJENTU na ime usluge iznajmljivanja aparata izdavati fakturu na način i u rokovima utvrđenim Ugovorom. Ukoliko u roku od 7 dana od dana prijema fakture KLIJENT ne dostavi pismenim putem reklamaciju-prigovor na istu, KLIJENT neopozivo prihvata da plati fakturisani iznos.

Član 26.
KLIJENT koji nije primio fakturu za iznajmljivanje aparata nije oslobođen plaćanja ugovorene cene iznajmljivanja, te on može zahtevati da mu se faktura ponovo dostavi.

Član 27.
Za svaki dan kašnjenja sa plaćanjem KLIJENT je dužan platiti DOBAVLJAČU zateznu kamatu u skladu sa Zakonom koji reguliše visinu stope zatezne kamate.

Član 28.
DOBAVLJAČ ima pravo da, nezavisno od bilo koje drugačije namene, plaćanja koja izvrši KLIJENT primeni na najstarije otvoreno potraživanje po osnovu Ugovora.

Član 29.
U slučaju kada plaćanje vrši na tekući račun dobavljača, KLIJENT je dužan da naznači poziv na broj koji je naveden na profakturi, odnosno, fakturi čije se plaćanje vrši.

Član 30.
Svi iznosi u Ugovoru i Opštim uslovima koji su označeni u evrima imaju se platiti u dinarskoj protivvrednosti iznosa u evrima, a prema prodajnom kursu Banca Intesa AD Beograd na dan izdavanja fakture, osim ukoliko Ugovorom nije dugačije predviđeno.

Član 31.
Novčani iznosi u Ugovoru i Opštim uslovima ne sadrže porez na dodatu vrednost (predstavljaju neto vrednost), te će pri fakturisanju za isti biti uvećani.

Član 32.
Dobavljač zadržava pravo da promeni cene dobara i usluga utvrđene u Ugovoru, odnosno, cenovniku DOBAVLJAČA. U slučaju promene cena DOBAVLJAČ je obavezan da obavesti KLIJENTA o novim cenama i datumu od koga će stupiti na snagu, osim u slučajevima posebno utvrđenim u Ugovoru.

Član 33.
KLIJENT koji nije saglasan sa promenom cena ima pravo da Ugovor jednostrano, u pismenoj formi, raskine bez obaveze isplate ugovorene nadoknade štete. Ukoliko KLIJENT nastavi da koristi usluge DOBAVLJAČA nakon datuma kada stupe na snagu  nove cene u skladu sa obaveštenjem o promeni cena, smatraće se da je sa promenom cena saglasan, te gubi pravo da po ovom osnovu ugovor raskine.

 

PRESTANAK UGOVORA

Član 34.
Radi ispunjenja svojih ugovornih obaveza DOBAVLJAČ je izvršio ulaganja u osnovna sredstva koja je dao KLIJENTU na korišćenje, prilagodio plan poslovanja, obezbedio odgovarajuću logističku podršku i servisnu mrežu za kontinuirano pružanje ugovorenih usluga KLIJENTU, te u skladu sa tim trajanje i način prestanka ugovora utvrđeni u samom Ugovoru zaključenom između KLIJENTA i DOBAVLJAČA predstavljaju bitne elemente ugovora.

Član 35.
U slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije nad jednom od ugovornih strana, brisanja ugovorne strane iz registra u kome je registrovana za obavljanje svoje delatnosti, odnosno u slučaju smrti ugovorne strane, Ugovor se ima smatrati raskinutim.

Član 36.
DOBAVLJAČ ima pravo raskida Ugovora u slučaju da je KLIJENT nesolventan duže od 30 dana (blokirani tekući računi) ili u istom roku nedostupan DOBAVLJAČU, u kom slučaju ima pravo da od KLIJENTA potražuje naknadu štete predviđenu Ugovorom za slučajeve jednostranog raskida. 
Ukoliko KLIJENT svojim ponašanjem skrivi raskid ugovora u bilo kom drugom poslovnom odnosu sa DOBAVLJAČEM, DOBAVLJAČ može jednostrano u pismenoj formi raskinuti Ugovor.

Član 37.
U slučaju raskida Ugovora, ili njegovog prestanka po bilo kom osnovu, KLIJENT je dužan DOBAVLJAČU vratiti aparate i ostalu opremu koja klijentu nije prodata, u ispravnom stanju, u skladu sa normalnim stepenom trošenja, kao i da izmiri sve obaveze nastale do dana prestanka ugovora.

Član 38.
Aparat i oprema data na revers je u isključivoj svojini DOBAVLJAČA. Ukoliko KLIJENT, iz bilo kog razloga, i bez obzira na njegovu krivicu, po prestanku Ugovora nije u mogućnosti da vrati primljene aparate i opremu datu na revers u dobrom (ispravnom, funkcionalnom, estetski nepromenjenom) stanju, u skladu sa normalnim stepenom trošenja, ugovorne strane saglasno utvrđuju vrednost svakog primljenog aparata na iznos od 330 EUR a svakog SIP uređaja na iznos od 75 EUR, kao i obavezu KLIJENTA da ugovoreni iznos, isplati DOBAVLJAČU. Trenutkom isplate ugovorene vrednosti aparata i opreme date na revers KLIJENT postaje vlasnik istih.

Član 39.
Viša sila, oslobađa ugovorne strane od odgovornosti, pod uslovom pismenog obaveštenja drugoj strani u roku od pet dana od dana nastupanja slučaja više sile. Ako viša sila traje duže od tri meseca, svaka strana ima pravo da raskine ugovor u pismenoj formi, a strane ne mogu tražiti naknadu štete za neispunjenje ugovora tokom trajanja više sile. Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti nastale nezavisno od volje i van kontrole ugovornih strana, a kao što su rat, poplava, zemljotres i sl. Požar će se smatrati višom silom samo ukoliko je strana kod koje je nastupio požar prethodno primenila sve propisane mere zaštite od požara.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.
Strane se obavezuju da poštuju poverljivost, u smislu da ne objavljuju podatke o sadržaju Ugovora ili poverljive podatke o delatnostima druge strane, osim u slučaju da je to traženo od strane državnih organa ili na osnovu imperativnih zakonskih propisa.

Član 41.
Sva odstupanja od odredbi opštih uslova moraju prethodno biti ugovorena između KLIJENTA i DOBAVLJAČA u pisanoj formi.

Član 42.
Za sve sporove nastale iz ili u vezi sa odnosom KLIJENTA i DOBAVLJAČA, koji se ne mogu rešiti sporazumno, nadležan je sud u Beogradu.

Član 43.
Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja i objavljivanja u poslovnim prostorijama i na internet prezentaciji DOBAVLJAČA.

La Fantana doo
09.06.2017. godine

Preuzmi dokument [1.6MB]

Upit za više informacija:

Fizičko lice Pravno lice

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje La Fantana usluga, popunite formular tako što ćete navesti opciju za koju ste zainteresovani i kontaktirajte nas.

Hvala! Poruka je poslata!
Greška! Pokušajte ponovo kasnije!

* Obavezna polja

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje La Fantana usluga, popunite formular tako što ćete navesti opciju za koju ste zainteresovani i kontaktirajte nas.

Hvala! Poruka je poslata!
Greška! Pokušajte ponovo kasnije!

* Obavezna polja